Net als veel andere steden en gemeenten beschikt ook stad Bilzen over een uitgebreid en divers patrimonium. Om de panden die je wenst te behouden terug op peil te brengen, dien je meestal over forse budgetten te beschikken. Een oplossing voor deze financiële uitdaging is het valoriseren van terreinen en/of gebouwen die vanuit strategisch oogpunt geen nut meer hebben voor de stad of gemeente. Het gaat vooral over onroerende goederen met een lage (gebruiks-)waarde voor de stad die toch een hoge marktwaarde hebben voor potentiële ontwikkelaars; net deze onroerende goederen zijn interessant om onder de loep te nemen en te valoriseren.

Stad Bilzen had een goed gelegen terrein van iets meer dan 0,5 ha in portefeuille, vanuit stedenbouwkundig oogpunt uitermate geschikt voor een residentieel ontwikkelingsproject. Dit kwantificeren in aantal te ontwikkelen m² en een mogelijke verkoopopbrengst voor de toekomstige koper/ontwikkelaar is dan erg belangrijk.

PROJECTFICHE

  • klant: Stad Bilzen
  • Prjojectomschrijving: Verkoopbegeleiding terrein residentieel ontwikkelingsproject
  • Omvang: >0,5 ha oppervlakte, verkoopwaarde > 2,5 miljoen €
Stad-bilzen

Door de analyse te doen vanuit het standpunt van de potentiële koper krijg je inzicht in zijn opbrengst-model en wat hij op tafel wil/kan leggen als aankoopprijs voor het terrein/gebouw. In functie van deze uitkomst werd vervolgens de verkoopstrategie bepaald met als doel het maximaal ontzorgen van de stad. Dit leidde tot een sluitende verkoopovereenkomst waarbij de concurrentie maximaal werd uitgespeeld met een efficiënt verkoopproces, de opbrengst werd gemaximaliseerd en de risico’s voor de stad werden geminimaliseerd.

Het resultaat

De aanpak van Transact

  • Ruimtelijke stedenbouwkundige studie en berekening van het ontwikkelingspotentieel in volumes
  • Waardebepaling terrein en opstellen verkoopstrategie
  • Opmaak commerciële documenten en advertenties
  • Mailing naar uitgebreide doelgroep potentiële kopers
  • Analyse van de eerste en BAFO (Best and Final Offer) biedingen en onderhandeling bijhorende aspecten
  • Opmaken en afsluiten verkoopovereenkomst

Meer weten over verkoopbegeleiding?