Transact houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke GDPR-Verordening en andere privacy-regelgeving.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Transact bv (hierin genoemd “Transact”), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 b359, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0749.558.788 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking is diegene die het doel en de middelen (het ‘wat’, het ‘hoe’ en het ‘waarom’) van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.

Transact is automatisch ontstaan via een zogenaamde “partiële splitsing” van de business unit “Freestone Transact” van de firma "Freestone" (De Hene 10 - 1780 Wemmel , BE 0887.436.073) conform artikelen 12:74-12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werd voltrokken na afloop van de voorziene publicatietermijn. Hierdoor werd Transact BV de wettelijke en tegenstelbare algemene rechtsopvolger van Freestone voor de zakelijke aangelegenheden en data mbt de voormalige business unit "Freestone Transact" vanaf 22 juni 2020 met terugwerkend effect vanaf 1 januari 2020.

Transact kan gecontacteerd worden per post, via telefoon +32 9 277 77 11, via e-mail info@transact.be of via een contactformulier op de website www.transact.be.

Specifiek met betrekking tot deze privacyverklaring kunnen behoudens de hierboven vermelde contactgegevens, ook de volgende personen gecontacteerd worden:

Anthony Huygen: anthony.huygen@transact.be of +32 478 59 00 39.


WAAROM TRANSACT JE PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken je persoonlijke gegevens om op een efficiënte en professionele wijze onze diensten te kunnen aanbieden. Wij verwerken je gegevens om onze dienstverlening en klantentevredenheid te verbeteren.

Wens je als opdrachtgever beroep te doen op onze diensten, dan verwerken wij je gegevens om:

Tevens verwerken wij gegevens van potentiële opdrachtgevers en leveranciers om onze dienstverlening te kunnen aanbieden.

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons afsloot.

Daarnaast verwerken wij je gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten, overheidsinstanties, gerecht of bevoegde gegevensbeschermingsinstanties.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden. Wij bezorgen je informatie m.b.t. onze dienstverlening waarvan wij denken dat dit voor jou interessant kan zijn. Dit omvat onder rapporten en verslagen over markttendensen, best practices, tip & tricks m.b.t. het optimaliseren van uw huisvesting. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Transact om reeds bestaande contactpersonen in kennis te stellen van diensten die Transact aanbiedt en die gelijkaardig zijn als de diensten die Transact eerder aan de betrokkene aanbood, dan wel de expliciete toestemming van de betrokkene.

Indien Transact je persoongegevens gebruikt met het oog op direct marketing, heb je steeds het recht om je hiertegen te verzetten via een eenvoudig verzoek (mogelijkheid om ‘uit te schrijven’).

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je vrije toestemming, heb je steeds het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kan via een eenvoudig verzoek gericht aan Transact via de contactgegevens vermeld in deze privacyverklaring onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wanneer je beroep wenst te doen op onze diensten, verwerken wij je persoonlijke gegevens en vragen wij, indien dit vereist is, je goedkeuring voor de verwerking ervan.

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij volgende technische gegevens om onze website en dienstverlening voortdurend te monitoren en te verbeteren waar nodig:

Wanneer je een formulier op de website invult, je inschrijft voor een mailing en/of contact opneemt via telefoon, e-mail, leveranciers of social media, kunnen wij volgende informatie verzamelen:

Wanneer je een sollicitatieformulier invult, kunnen wij volgende informatie verzamelen:


HOE LANG TRANSACT PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Transact bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is voor de naleving van een (i) verjarings –of vervaltermijn voorzien in de wet of (ii) andere wettelijke verplichting.


VERSTREKKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Transact verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien één van de hierna volgende situaties van toepassing is:

1. het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

2. het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

3. het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

4. het publiceren van vacatures in onze naam en het afnemen van persoonlijkheidstesten en assessments.

In ieder geval werken wij met betrouwbare derden met wie wij, indien verwerkers, een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en die je persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken, conform de door ons bepaalde doeleinden in overeenstemming met deze privacyverklaring. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij garanderen dat alle verwerkers met wie wij een overeenkomst hebben afgesloten verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een doorgifteovereenkomst, die (i) standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, of (ii) gebaseerd is op enig ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK – HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de website van Transact worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Hiervoor worden cookies op de harde schijf van je computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer geplaatst worden op het moment dat iemand een website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Transact gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en het gebruiksgemak van de bezoekers van de website te verhogen. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De cookies worden niet gebruikt om de surfgewoonten van de bezoeker op andere websites vast te stellen.

Cookies kunnen zowel door Transact zelf geplaatst worden (“first party cookies”) als door derden (“third party cookies”). Bovendien kunnen ze tijdelijk (“sessiecookies”, deze cookies verdwijnen wanneer je je browsersessie afsluit), dan wel permanent (“permanente cookies”, deze cookies worden blijvend op je toestel geplaatst tot je ze handmatig verwijdert) worden geplaatst.

Er bestaan verschillende soorten cookies:

Overzicht gebruikte cookies op de website van Transact:

Bij het begin van je bezoek aan onze website heb je de mogelijkheid om cookies al dan niet te accepteren aan de hand van een balk onderaan elke pagina.

Indien je nadien je cookie-instellingen wilt beheren (zoals bv. opteren om cookies uit te schakelen of om een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie is geïnstalleerd), kan je dit via de browserinstellingen van je desbetreffende browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari,…) of je kan ook kiezen voor het permanent wissen van je “browsegeschiedenis”.


GOOGLE ANALYTICS

Transact maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Transacts bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (met inbegrip van de bepalingen omtrent Google Analytics) voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Transact te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Transact heeft hier geen invloed op. Transact heeft Google geen toestemming gegeven om via Transact verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Als betrokkene beschik je over een aantal rechten die je kan uitoefenen t.a.v. Transact. Indien je één van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens beschreven in deze privacyverklaring onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’.

De rechten die je hebt zijn de volgende:

Deze rechten kan je in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor dien je ons een verzoek te sturen begeleid van een kopie van uw identiteitskaart, dit om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen. Transact zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand na aanvraag, op jouw verzoek reageren.


BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Transact neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


MINDERJARIGEN (KINDEREN JONGER DAN 13 JAAR)

Transact verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Indien persoonsgegevens van minderjarigen toch te goeder trouw verwerkt zouden worden, zal Transact deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.


KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Transact verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Transact op via de contactgegevens vermeld onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’. Transact zal de nodige inspanningen leveren om hierop een antwoord te formuleren.

Je hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming die je via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


BLIJF OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN

Transact kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties, nieuwe verwerkingsactiviteiten en reacties van betrokkenen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website. Uiteraard informeren wij je via onze website of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist je voorafgaande toestemming voor beoogde (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.